Menu

Vedtægter

Vedtægter for

Kjellerup Idrætsforening
 • 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Kjellerup Idrætsforening (KIF) og hjemsted er Silkeborg Kommune.  Foreningen er stiftet i 1907.

 

 • 2

Formål

Det er Kjellerup Idrætsforenings formål, at foreningen skal virke for at fremme fodboldspillet i området, ved gennem foreningen, at danne et socialt værested med vægt på såvel bredden som eliten og herudfra arbejde for, at opnå de bedst mulige sportslige resultater.

Kjellerup Idrætsforening skal til enhver tid arbejde for at forbedre rammerne for såvel spillere, trænere, ledere og forældre. Der skal ske fortsat rekruttering og uddannelse af trænere og ledere for at sikre et højt kvalitetsniveau og kontinuitet blandt foreningens lederstab.

Der skal udarbejdes målsætninger og træningsmønstre for de enkelte årgange, i såvel ungdoms-, senior- som eliteafdelingen. Målsætningerne skal være tilgængelige for såvel spillerne som forældrene, og skal udleveres til trænerne på ansættelsestidspunktet.

Det er sportsudvalgets ansvar at revidere målsætningen årligt.

 

 • 3

Medlemskab af organisation

Foreningen er medlem af DBU, DBU Jylland og DGI, og er undergivet disses love og bestemmelser.

 

 • 4

Medlemmer

Som aktivt, passivt og/eller støttemedlem kan optages alle, som støtter foreningens formål. Optagelse af personer under 15 år kræver dog skriftligt samtykke fra forældre/værge. Tidligere medlemmer, der er slettet for gæld, kan først optages på ny, når hele gælden er betalt. • 5

Udmeldelse og eksklusion

Hvis et medlem ønsker at udtræde af foreningen, skal dette meddeles kassereren skriftligt.

Såfremt vedkommende ikke står i restance, træder udmeldelsen omgående i kraft. Står medlemmet i restance følges til enhver tid DBU Jyllands´s gældende love.

I øvrigt kan bestyrelsen eller udvalget idømme karantæne eller udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Dog først efter den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

 

 • 6

Kontingent

Foreningen fremkommer med forslag til foreningens kontingent + ulykkesforsikring for et år ad gangen, som fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse.

 

 • 7

Deltagelse i og afholdelse af kampe og stævner m.m.

Bestyrelsen afgør, om foreningen skal deltage i eller afholdelse stævner, kampe eller fester og fastsætter propositionerne for disse.

 

 • 8

Bestyrelse m.m.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller et forretningsudvalg bestående af 2 udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 5 personer, der repræsenterer foreningen i alle forhold, og dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling, således 2 medlemmer vælges i ulige år for 2 år. 2 medlemmer vælges i lige år for 2 år, og formanden vælges separat hvert år for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer de øvrige medlemmer.

Udtræder i valgperioden noget medlem af bestyrelsen eller udvalget, supplerer denne sig selv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Alle afgørelser sker ved fuld enighed blandt de fremmødte.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Til bestyrelsen og andre tillidsposter kan vælges medlemmer, der er fyldt 18 år.

For at sikre økonomien i hele foreningen, kan bestyrelsen vælge at etablere eliteafdelingen i selskabsform.

 

 • 9

Regnskab

Foreningens regnskabsperiode er fra den 01. januar til den 31. december.

Kassereren, der fører foreningens regnskab skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab og statusopgørelse til intern revisor.

Regnskaberne forsynet med revisorpåtegning forelægges den ordinære generalforsamlingen til godkendelse.

For foreningens gæld hæfter alene foreningen med sin formue.

 

 • 10

Revision

Revisionen består af et revisionsselskab, som er valgt på den ordinære generalforsamling.

Skulle revisionsselskabet få varigt forfald, kan bestyrelsen i dennes sted vælge et andet selskab/revisorer, der dog kun fungerer indtil næste generalforsamling.

Revisionsselskabet har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

 

 • 11

Stemmeret

Alle medlemmer jf. §4 har stemmeret på generalforsamlingen i foreningen, når de er fyldt 18 år.

Forældre og andre værger har uanset antal umyndige børn, der er medlem, kun 1 stemme pr. husstand. Medlemmer af KIF´s Erhvervsklub har stemmeret. Hver virksomhed/medlem har 1 stemme uanset antal fremmødte på generalforsamlingen.

Under medlemmer med stemmeret henregnes medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af underudvalg af bestyrelsen.

 • 12

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender og afgør ved simpel majoritet de forslag, der i henhold til dagordenen forelægges den, dog kræves 2/3 del af de afgivne stemmer for vedtagelse af nye love, eller for ændring af bestående.

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset det mødte antal.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og dagsordenen er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Kontingent
 5. Budget for næste regnskabsår
 6. Behandling af indkomne forslag (derunder lovændringer)
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af formand
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må indsendes skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

Senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse skal bestyrelsen ved opslag og/eller ved annoncer i dags- eller ugeaviser gøre medlemmerne bekendt med tid og sted.

 

 • 13

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 

 • 14

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1 stemmeberettiget medlem sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutning indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

Protokollen underskrives af dirigenten.

 

 • 15

Foreningens ophævelse

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ del af de mødte stemmer derfor. Opnås sådan flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor da beslutningen kan træffes ved ovennævnte stemmetal uden hensyn til de stemmeberettigedes antal.

Foreningens ejendele overgives Silkeborg Kommune til opbevaring, til en forening med lignende formål ifølge §2 oprettes på Kjellerup egnen.

Således vedtaget på ex.ordinær generalforsamling den 16. maj 2018

 

Bestyrelsen i Kjellerup Idrætsforening